Samen optrekken

6 stappen voor het bereiken van consensus.

Begin deze zomer heeft Off the Grid de ontwikkeling en uitvoering van een draagvlak traject afgerond. Het doel: instemming krijgen van de bewoners van een exclusieve woonwijk voor de zeer nabije plaatsing van twintig tijdelijke woningen ten behoeve van  alleenstaanden; waaronder statushouders. Tegengestelde standpunten horen bij een democratisch proces. Maar hoe krijg je groen licht voor een plan dat het groene uitzicht laat verdwijnen en de verkoopwaarde van de eigen woning mogelijk vermindert.

Elke gemeente, elke gemeenschap en elke locatie is uniek. Een aantal handreikingen voor omgevingscommunicatie met betrekking tot dit weliswaar kleinschalige maar gevoelige project.

Uitnodiging

1. Manage de verwachtingen
We organiseerden verspreid over een periode van een jaar een aantal bijeenkomsten over dit woningbouwproject. Iedere uitnodigingsbrief was heel expliciet over de inhoud van de bijeenkomst: informeren, bezwaren bespreken, ideeën uitwisselen en randvoorwaarden stellen. Verwachtingsmanagement in de uitnodigingsbrief zorgt voor focus en een goede voorbereiding op de meeting.

2. Nodig alleen belanghebbenden uit
Het doel van de meeting is directe betrokkenen te informeren en in een later stadium ook te betrekken bij bijvoorbeeld het verder ontwikkelen van de plannen. Uitnodigen op basis van bijvoorbeeld postcodegebieden leidt ertoe dat er veel mensen komen. Een groot deel daarvan heeft echter nauwelijks binding met het vraagstuk. Deze groep kan prima over het project worden geïnformeerd via bijv. social media en een brief. In dit kleine project werkten we samen met de direct omwonenden van het beoogde bouwterrein. Zonder uitzondering waren allen gemotiveerd om te werken aan consensus en een acceptabel resultaat voor alle partijen, omdat ze er een belang bij hadden.

Consensus

3. Informeer vroegtijdig
Informeer de omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium en met een eerlijke uitwerking van de plannen. In dit project zorgden de eerste voorstellen over de omvang van het project, de terreinindeling en de maximale duur bij aanwezigen eerst voor negatieve reacties ten aanzien van een aantal punten. Deze bezwaarpunten vormden vervolgens de agenda voor een bijeenkomst waarbij de bezwaren werden besproken. Gezamenlijk stelden we een deadline vast waarop de betrokkenen eruit wilden zijn. Dat houdt de zaak in beweging.

4. Organiseer belanghebbenden in comité
Om bijeenkomsten met 350 mensen of meer te voorkomen, werden omwonenden georganiseerd in een comité dat de belangen van de grote groep vertegenwoordigde. Het buurtcomité fungeerde als schakel tussen de plannen van de woningcorporatie en de feedback en gevoelens van de achterban. Op deze wijze ontstond een gezamenlijk voorstel van woningcorporatie en omwonenden dat beiden vervolgens aan de gemeente voorlegden.

5. Organiseer inspraak
Na de eerste bewonersbijeenkomst ging de projectverantwoordelijke woningcorporatie actief de betreffende wijk in. Met het comité werden de bezwaren besproken en vervolgens ideeën ontwikkeld. Vooraf was voor belanghebbenden duidelijk op welke onderwerpen er wel en op welke geen inspraak mogelijk was. Onderwerpen als terreinindeling, verkeersontsluiting, groenvoorzieningen en beheer zijn dankbare onderwerpen om ideeën over uit te wisselen, omdat gemeente en woningcorporatie er invloed op kunnen uitoefenen. Dat is veel mindere mate het geval als het gaat om bijvoorbeeld het aantal statushouders.

6. Presenteer het eindplan toegankelijk
Kom belanghebbenden tegemoet in het presenteren van het eindplan. Voor deze belangrijke bewonersbijeenkomst kozen we voor de carrousel. De omwonenden hadden een vrije inloop tussen 16.00 tot 20.00 uur. Ieder heel uur lichtte de gemeente plenair haar beleid toe over onder andere sociale woningbouw en verplichtingen inzake het huisvesten van statushouders. In een tweede zaal werd het betreffende huisvestingsproject toegelicht. Iedere statafel behandelde één onderwerp variërend van groenvoorzieningen, de kwaliteit van de toekomstige woningen tot en met de verkeersbewegingen. Beleid en de praktische uitwerking ervan gingen zo hand-in-hand. De tijdsduur van 4 uur zorgde ervoor dat mensen gespreid over de avond kwamen, waardoor iedere bezoeker maximale aandacht kreeg.

Nieuw bouwen is consensus bouwen. Door te luisteren naar de wensen en ideeën van omwonenden en die te combineren met de eisen vanuit het beleid, zijn de betrokken woningcorporatie, gemeente en omwonenden van de tijdelijke woningen tevreden met het uiteindelijk resultaat.

DOC 1588 (1)
DOC 1606
DOC 1528